آذر ۳, ۱۳۹۸
خواص طب سنتی

اصول شش گانه خواص طب سنتی

هریک از فصول چهارگانۀ سال، مانند بدن انسان‌ها مزاج مشخصی دارند. تدبیر فصول از مهم‌ترین مباحث حفظ‌‌‌‌‌‌‌الصحه در خواصطب سنتی ایران است.
آذر ۳, ۱۳۹۸
طب سنتی و معماری سنتی

طب سنتی و آثار آن در معماری اسلامی

به رغم دامنه وسیع میراث برجای‌مانده از آثار معماری، از اندیشه‌های علمی و فنی این آثار و منابع کسب از سایر علوم، شواهد و مدارکی موجود نیست.
آذر ۶, ۱۳۹۸
طب سنتی اسلامی

کارکردهای تمدنی طب سنتی اسلامی

نتایج این پژوهش را چنین می‮توان بیان کرد که احیای طب سنتی در کنار نمود برجستگی ها و رشد علمی ادوار گذشته، به رشد تمدن نوین اسلامی کمک خواهد کرد.
آذر ۶, ۱۳۹۸

علم مزاج شناسی چیست؟

مزاج‌ شناسی، علم گسترده‌ای است که کاربردهای جالبی برای تشخیص مشخصات فیزیکی و روحی هر فرد دارد و در تشخیص انواع بیماری‌ها و درمان آن‌ها بسیار کارآمد است.