اصلاح سبک زندگی

واژه سبــک زندگی بـــه شیـــوه زنـــدگی در حوزه های مختلف اطــلاق می گردد.
بخشی از سبک زندگی که در ارتــباط با ســلامت و بیماری است،سبک زندگی سالم میباشد.علت شیوع بیشتر بیماری ها بدلیل سبک زندگی غلط مردم است.اصلاح سبک زندگی بر اساس
آموزه های طب ایرانی، منجر به پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینه های درمـــان می شود.
در طب ایرانی علاوه بر ورزش و تغذیه که دو عامل مهم و مورد بحث در طب نـــوین برای سبک زندگی سالم می باشند،بــــه خواب و بیـــــداری، آب و هـــــــوا و اقـــــــــلیم و تــــــــغییرات فصـول،پاکسازی بـدن از سموم و مـسائل روحـی و روانی نیز تاکید شده است.